221 N Main Cheney, KS 67025  Local: (316) 542-0054